Monday, May 27, 2013

ISTIHA' : BAHAYA ISTIHZA Full Post dari Buku Istihza'

ISTIHZA ADALAH salah satu akhlak musuh-musuh ALLAH Azza Wa Jalla dari golongan Kafir dan Musyrik. Juga dilakukan oleh orang-orang munafiq, sebuah kelompok manusia yang dadanya di penuhi rasa kebencian kepada Agama ALLAH, Nabi dan Rasul ALLAH, Al-Qur'an dan Pemeluk Agamanya ALLAH yaitu agama Islam

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam Oleh Sebab itu, ALLAH Azza Wa Jalla menyingkap tabir perbuatan mereka ini ke hadapan Nabi-Nya, Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam dan para sahabat beliau. Di dalam Al-Qur'an, tercantum banyak ayat yang menerangkan sikap para nabi dan rasul ALLAH terhadap perbuatan yang buruk ini dan pelakunya. Bahkan, ayat-ayat ini menjatuhkan vonis kafir bagi orang yang melakukan sendau gurau dan olok-olokan terhadap agama Islam.

Dalam sejarah, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam dikenal sebagai seorang yang paling penyayang terhdap manusia dan paling mau menerima permintaan ma'af dari orang lain yang memintanya. Namun demikian, beliau tidak mau menerima permintaan ma'af para penghina agama. Beliau tidak sudi menerima alasan orang yang menghina dan mentertawakan agama.

Ketika beliau dan para sahabatnya dicaci oleh beberapa orang dalam suatu perjalanan menuju Tabuk, datanglah sekelompok orang yang sedang bersendau-gurau. Mereka mengatakan, ''Sesungguhnya kami hanya bergurau dan bermain-main.'' Tetapi, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassalam tidak menerima permintaan maaf mereka. Bahkan beliau membacakan kepada mereka hukum ALLAH Azza Wa Jalla yang turun dari atas langit ke-tujuh.wala-in sa-altahum layaquulunna innam aa kunn aa nakhuu dh u wanal'abu qul abi al l aa hi wa aa y aa tihi warasuulihi kuntum tastahzi-uun a

[9:65] Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentangapa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"laa ta'ta dz iruu qad kafartum ba'da iim aa nikum in na'fu 'an th aa -ifatin minkum nu'a dzdz ib th aa -ifatan bi-annahum k aa nuu mujrimiin a

[9:66] Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

Agar dapat mengetahui bahaya dan keburukan dari apa yang mereka lakukan, marilah kita melihat lebih dekat lagi keadaan mereka. Sekelompok orang yang bersendau-gurau tadi adalah orang-orang yang telah bersedia keluar berperang bersama Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam. Mereka rela meninggalkan keluarga, isteri, anak dan kampung halaman mereka.

Padahal, saat itu adalah musim panas dengan sengatan mentari yang sangat terik. Mereka harus menghadapi lapar dan haus yang sangat hebat mencekik. Ternyata, semua pengorbanan tersebut tidak dapat memberikan pertolongan, ketika memperolok-olok Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam dan para sahabat mulia yang selalu bersamanya.


Para ulama pewaris Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam, semoga mendapatkan rahmat dari ALLAH Azza Wa Jalla, telah bersepakat, bahwa baik di masa yang lalu ataupun sekarang, memperolok-olok ALLAH Azza Wa Jalla, agama dan Rasul-Nya termasuk ''kufrun bawwah'' yang mengeluarkan dari Islam secara keseluruhan.

Supaya perkara ini menjadi jelas, perhatikanlah kondisi orang-orang munafik yang berada di bagian neraka paling bawah. Akan kita dapati bahwa sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka adalah karena mereka paling keras dalam mengejek dan memperolok-olok ALLAH Azza Wa Jalla, ayat-ayat-Nya, Rasul-Nya dan orang-orang beriman. Hal ini termasuk dalam perkara yang mengeluarkan dari agama secara keseluruhan.

ALLAH Azza Wa Jalla berfirman mengenai keadaan mereka,
''Apabila dikatakan kepada mereka, ''Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang yang telah beriman'', mereka menjawab, ''''Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?'' Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui.

Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, ''Kami telah beriman.'' Dan apabila kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, ''Sesungguhnya kami sependirian dengan kalian, kami hanyalah berolok-olok.''

Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka.

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk''.
(Al-Baqarah: 13-16)

Begitu serius bahaya istihza' ini, sehingga dalam kitab-kitab fiqih Islam, para ulama telah menjelaskannya di dalam satu bab yang diberi judul dengan Ar-Riddah. Disebutkan, ''Tidak diragukan bahwa murtad, nilai kekufurannya lebih besar daripada kufur biasa, sebagaimana telah dikenal di kalangan para ahlul 'ilmi''.

Ibnu Qudamah Al-Maqdisy pernah mengatakan, ''Barang siapa yang mencaci ALLAH Azza Wa Jalla, ia telah kafir - baik cacian itu di lakukan dengan bergurau atau dengan sungguh-sungguh. Demikian juga orang yang mengolok-olok ALLAH Azza Wa Jalla, ayat-ayat-Nya dan para rasul serta kitab-kitab yang di turunkan-Nya.''

 Imam An-Nawawi berkata, ''Perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kekufuran bersumber dari kesengajaan ber-istihza' yang jelas terhadap din.'' (2)

Imam Al-Qurthubiy menukil perkataan Al-Qadhy Ibnul 'Arabiy beliau menjelaskan keadaan pelaku istihza pada perang Tabuk - berkata, ''Apa yang mereka katakan itu, tak peduli dilakukan dengan sungguh-sungguh atau dengan bergurau, bagaimana pun juga tetap di cap sebagai kekufuran.

Sesungguhnya bergurau dengan kekufuran adalah perbuatan kufur yang tidak diperselisihkan lagi di kalangan umat. Dan sesungguhnya menyampaikan kebenaran adalah saudara dari ilmu dan kebenaran, sedangkan bersendau gurau adalah saudara kebatilan dan kebodohan.''
(3)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ''Sesungguhnya memperolok-olok Allah, ayat-ayat-Nya, atau Rasul-Nya adalah perbuatan kufur. Pelakunya di kafirkan karenanya, meski sebelumnya merek beriman.'' (4)

Adapun Imam Al-Mujaddid Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab telah menetapkan satu bab di dalam kitabnya, Kitabu At-Tauhid, dengna judul, ''Orang yang bergurau dengan sesuatu yang di sebut di dalamnya nama Allah, Al-Qur'an atau Rasul, maka ia telah kafir.'' (5)

Barangkali, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ulama umat yang paling tegas dalam menggolongkan istihza sebagai salah satu pembatal keislaman yang sangat jelas dari pembatal-pembatal Islam yang berjumlah sepuluh. Beliau menyebutkan pembatal yang ke enam yaitu, ''Memperolok-olok sebagian saja dari ajaran Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam pahala dan hukumnya.'' (6)

Adapun di antara ulama yang mengatakan kekufuran orang yang memperolok-olok agama adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim Ali Asy-Syaikh, Syaikh Abdyl Aziz bin Baz dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. (7) Dalam fatwa-fatwanya, mereka bersepakat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut (istihza' ), ia telah kafir, keluar dari Islam

 Dalam Al-Quran, ALLAH Azza Wa Jalla mengingatkan orang-orang yang beriman dan melarang mereka dari perbuatan menghina dan mengolok-oloj, agar tercipta masyarakat muslim yang tegak di atas kejujuran, kebenaran, penghormatan, serta jauh dari cacat dan segala bentuk akhlak jahiliyah. ALLAH Azza Wa Jalla berfirman,

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan (mengolok-olok) kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan (mengolok-olok) kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan (di olok-olok) itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim

Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ''Allah melarang mengihan dan memperolok-olokkan manusia, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam sebuah hadits shahih dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam

''Al-Kibru (sombong) adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.''
Kata ''meremehkan manusia'' artinya adalah menghina dan menganggap kecil mereka. Ini termasuk perbuatan yang haram. (8)

Ustadz Sayyid Quthb menyatakan pendapatnya dalam menafsiri ayat ini, ''Masyarakat mulia, yang ditegakkan oleh Islam dengan petunjuk Al-Qur'an, adalah masyarakat yang memiliki adab yang tinggi. Setiap orang memiliki kemuliaan yang tidak boleh di ganggu.

Kemuliaan ini adalah di antara kemuliaan yang terkumpul. Mencela seseorang manapun berarti telah mencela diri sendiri.

Sebab, hakikat jama'ah semuanya adalah satu; kemuliannya juga satu. Al-Qur'an memanggil orang-orang mukmin dengan panggilan yang disukai, yaitu ''Hai orang-orang yang beriman'' dan melarang suatu kaum mengejek kaum yang lain atau seseorang kepada orang lain. Sebab, bisa jadi mereka yang di olok-oloj memiliki kedudukan yang lebih baik disisi Allah dari pada mereka yang berbuat olok-olok. Demikian juga kaum wanita mengolok-olok wanita lain karena sebab bisa jadi wanita yang diolok-olok lebih baik dalam timbangan ALLAH Azza Wa Jalla.

Kadang orang kaya harta mengolok-olok orang miskin; orang kuat mengejek orang lemah; yang pintar atau yang pandai menghina yang bodoh dan yang biasa-biasa saja; yang banyak anak mengolok-olok yang tidak memiliki anak; orang yang mempunyai keluarga menghina orang yatim, yang tidak berayah; seorang wanita cantik mengejek wanita buruk rupa; anak muda mengolok-olok orang tua renta; wanita yang berkelakuan baik menghina yang berkelakuan jelek; atau wanita kaya mengolok-olok wanita miskin. Akan tetapi, semua ini adalah nilai-nilai dunia yang tidak dijadikan sebagai ukuran. Timbangan ALLAH Azza Wa Jalla diangkat dan diturunkan bukan dengan menggunakan ukuran-ukuran ini.

Termasuk dalam hal cacian dan hinaan adalah saling memanggil dengan julukan jelek yang dibenci oleh orang yang dijuluki dan menceritakan aib dan cacat padanya dengan celaan. Diantara hak seorang mukmin terhadap mukin lainnya adalah tidak memanggilnya dengan julukan yang tidak disukai; dan mengunjungi mereka.'' (9)


Mengolok-olok Islam dan pemeluknya, baik dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan dapat membatalkan keimanan seseorang.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ''Menghina dan mencela dengan hati dapat menghilangkan iman yang ada di dalam hati. Demikian juga, mengolok-olok dengan lisan menghilangkan iman yang tampak dengan lisan.'' (10)

10. Ash-Sharimu Al-Maslul 'ala Syatimi ArkRasul, hal. 370. Ditahqiq oleh Muhammad Muhyidin Abdul Hamid.


Monday, April 22, 2013

201 Asma'un/Asma'ul Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam

sholawat+201+nama+nabi.jpg

la-ilaha-illallah-muhamma.jpg

Fat1hah.gif


"ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR ROSULULLOH."

"Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah."

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

''Allaahumma sholli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa shollaita 'alaa ibroohiim wa 'alaa aali ibroohiim innaka hamiidum majiid, Allaahumma baarik 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa baarokta 'alaa ibroohiim wa 'alaa aali ibroohiim innaka hamiidum majiid.''

''Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia. Ya Allah, Berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia''

Selain Muhammad, Rasulullah SAW juga mempunyai banyak nama lainnya, baik itu yang merupakan pemberian langsung dari Allah, maupun pemberian dari orang-orang yang diambil dari sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah SAW.

201-asmaul-nabi-muhammad.jpg

download-button1.jpg

Nama Asmaul dibawah ini hanya sebagian saja, belum lengkap 201 Asmaul Nabi. Insya Allah kami postingkan kembali yang lengkap bersama keterangan namanya di masa mendatang, karena kemaren saya lupa pinjam kopiannya. :P

Lebih lengkapnya Download saja ya... :D

BAGI SOBAT SIAPA SAJA YANG INGIN MENGHAFAL DENGAN NIAT SERIUS KARENA ALLAH TA'ALA SEMATA-MATA SEBAGAI AMALAN, SILAHKAN SMS ALAMAT ANDA DENGAN BENAR DAN JELAS. NANTI SAYA KIRIMKAN FOTO COPY ASMAUL NABI KE ALAMAT ANDA. SEBAGAI GANTINYA SILAHKAN DONASI(SHODAQAH) PULSA, BERAPA SAJA YANG PENTING IKHLAS KE NO XL. 0878-7628-3113

Nama itu adalah:
Muhammad (Terpuji),
Ahmad (Terpuji),
Hamid (Terpuji),
Al Amin (Dipercaya),
Al Mahi (Penghapus),
Hasyir (Pengumpul),
Al Aqib (Pamungkas),
Al Muqaffa (Ditakuti),
At Taubah (Pembawa Taubat),
Rahmah (Pembawa Rahmat),
Al Mulhimah (Nabi di Medan Perang),
Basyir (Pembawa Kabar Gembira),
Nadzir (Pembawa Kabar Menakutkan),
Sirajul Munir (Pelita Penerang),
Ra’uf (Penyantun),
Rahim (Penyayang),
Rahmatan Lil Alamin (Rahmat Bagi Seluruh Alam),
Thaha, Yasin, Muzzammil (Orang Yang Berselimut),
Abdullah (Hamba Allah),
Nadzirul Mubin (Pemberi Peringatan dengan Jelas dan Terang),
Mudzakkir (Pemberi Peringatan),
Khatimul Anbiyya (Penyudah Para Nabi),
Mutawakkil (Yang Berserah Diri),
Mubasyir (Menggembirakan),
Asy Syahiid (Sebagai Saksi),
Al Mursal (Yang Diutus),
Ummiyyi (Yang Tidak Bisa Baca Tulis),
Fatihul Ahwab (Pembuka Pintu-pintu),
Awwalin Wal Akhirin (Yang Awwal dan Yang Akhir).
Ashabul Yamin dan Khairus Sabiqqin .

Nama Asmaul Nabi diatas adalah beberapa diantaranya, lebih lengkapnya akan kami posting di masa mendatang.

Diantara semua nama-nama itu, adalah Nama MUHAMMAD SAW yang paling mulia dan paling agung, karena Nama itu adalah pemberian langsung dari Allah, dan telah ditulis di tiang Arasy dan di pintu-pintu surga, jauh sebelum alam ini diciptakan.

Silahkan di hafalkan, kami admin mengajak sobat blogger mwb yang muslim, dengan tulus dan ikhlas memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wassalam.

Semoga Allah Azza Wa Jalla berkenan memberikan ridha-Nya dan barakah-Nya berkat Asmaul Nabi Muhammad SAW ini.

Selamat mendownload, menghafal dan mengamalkan 201 Asmaul Nabi Muhammad SAW ini.
Saat terbaik mengamalkan 201 Asmaul Nabi ini adalah setelah mengerjakan sholat sunah tahajud hingga tiba saatnya sholat shubuh.

asmaul-nabi-muhammad.jpg

Berikut adalah tata cara membaca shalawat dengan 201 Nama Rasululllah Saw. yang disadur dari kitab Dalailul Khairat. Sengaja kami tuliskan menggunakan huruf Indonesia meneruskan edisi sebelumnya yang menggunakan huruf Arab, agar lebih mudah dibaca bagi handphone-handphone yang belum pernah mondok dan atau bagi yang belum bisa membaca dan menulis Arab.:

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillaahirabbil 'aalamiin.

Wahasbiyallaahu wa ni'mal wakiil. Walaa haula walaa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'adziim. Allaahumma innii ubri-u ilaika min hauli wa quwwati ilaa haulika wa quwwatika.

Allaahumma innii aqrabu ilaika bish-shalaati 'alaa sayyidinaa Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasuulika sayyidil mursaliin shallallaahu 'alaihi wa 'alaihim ajma'iina imtitsaalan li amrika wa tash-diiqan lahu mahabbatan fiihi wa syauqan ilaihi wa sallama ahlan lidzaalika fataqabbalhaa minnii bifadhlika waj'alnii min 'ibaadikashshaalihiin.

Wawaffiqnii liqira-atika 'aladdawaami bijaahihi 'indaka wa shallallaahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa aalihi wa shahbihii ajma'iin.

Allaahumma shalli wasallim wabarik 'alaa manismuhuu:

1. Sayyiduna Muhammad,
2. Sayyiduna Ahmad,
3. Sayyiduna Haamid,
4. Sayyiduna Mahmuud,
5. Sayyiduna Ahyad,

6. Sayyiduna Wahiid,
7. Sayyiduna Maahin ,
8. Sayyiduna Haasyir,
9. Sayyiduna 'Aaqib,
10. Sayyiduna Thaaha,

11. Sayyiduna Yaasiin,
12. Sayyiduna Thaahir,
13. Sayyiduna Muthahharu,
14. Sayyiduna Thayyib,
15. Sayyiduna Sayyid,

16. Sayyiduna Rasuul,
17. Sayyiduna Nabiyi,
18. Sayyiduna Rasuulurrahmah,
19. Sayyiduna Qayyim,
20. Sayyiduna Jaami',

21. Sayyiduna Muqtafi,
22. Sayyiduna Muqaffi,
23. Sayyiduna Rasuulul Malaahim,
24. Sayyiduna Rasulurraahah,
25. Sayyiduna Kaamil,

26. Sayyiduna Ikliil,
27. Sayyiduna Mudatsir,
28. Sayyiduna Muzammil,
29. Sayyiduna 'Abdullaah,
30. Sayyiduna Habiibullaah,

31. Sayyiduna Shafiyyullaah,
32. Sayyiduna Najiyyullaah,
33. Sayyiduna Kaliimullaah,
34. Sayyiduna Khaatamul Anbiya,
35. Sayyiduna Khaatamurrusul,

36. Sayyiduna Muhyii,
37. Sayyiduna Munajin,
38. Sayyiduna Mudzakkir,
39. Sayyiduna Naashir,
40. Sayyiduna Manshuur

41. Sayyiduna Nabiyyurrahmah,
42. Sayyiduna Nabiyyuttaubah,
43. Sayyiduna Hariishun 'alaikum,
44. Sayyiduna Ma'luum,
45. Sayyiduna Syaahir,

46. Sayyiduna Syaahid,
47. Sayyiduna Syahiid,
48. Sayyiduna Masyhuud,
49. Sayyiduna Basyiir,
50. Sayyiduna Mubasysyir,

51. Sayyiduna Nadziir,
52. Sayyiduna Mundziir,
53. Sayyiduna Nuur,
54. Sayyiduna Siraaj,
55. Sayyiduna Mishbaah,

56. Sayyiduna Hudaa,
57. Sayyiduna Mahdiy,
58. Sayyiduna Muniir,
59. Sayyiduna Daa'in,
60. Sayyiduna Mad'uu,

61. Sayyiduna Mujiib,
62. Sayyiduna Mujaab,
63. Sayyiduna Hafiyyu,
64. Sayyiduna 'Afuwwu,
65. Sayyiduna Waliyyu,

66. Sayyiduna Haqqu,
67. Sayyiduna Qawiyyu,
68. Sayyiduna Amiin,
69. Sayyiduna Ma'muun,
70. Sayyiduna Kariim,

71. Sayyiduna Mukarram,
72. Sayyiduna Makiin,
73. Sayyiduna Matiin,
74. Sayyiduna Mubiin,
75. Sayyiduna Muammil,

76. Sayyiduna Washuul,
77. Sayyiduna Dzuu Quwwah,
78. Sayyiduna Dzuu Hurmah,
79. Sayyiduna Dzuu Makaanah,
80. Sayyiduna Dzuu 'Izz,

81. Sayyiduna Dzuu Fadhlin,
82. Sayyiduna Muthaa',
83. Sayyiduna Muthii',
84. Sayyiduna Qadamu Shidqin,
85. Sayyiduna Rahmah,

86. Sayyiduna Busyraa,
87. Sayyiduna Ghautsu,
88. Sayyiduna Ghaitsu,
89. Sayyiduna Ghiyaats,
90. Sayyiduna Ni'matullaah,

91. Sayyiduna Hadiyatullaah,
92. Sayyiduna ‘Urwatuuts qaa,
93. Sayyiduna Shiraatullaah,
94. Sayyiduna Shiraathun Mustaqiim,
95. Sayyiduna Dzikrullaah,

96. Sayyiduna Saifullaah,
97. Sayyiduna Hizbullaah,
98. Sayyiduna An-Najmuts Tsaaqib,
99. Sayyiduna Musthafaa,
100. Sayyiduna Mujtabaa,

101. Sayyiduna Muntaqaa,
102. Sayyiduna Ummiy,
103. Sayyiduna Mukhtaar,
104. Sayyiduna Ajiir,
105. Sayyiduna Jabbaar,

106. Sayyiduna Abul Qaasim,
107. Sayyiduna Abuth Thaahir,
108. Sayyiduna Abuth Thayyib,
109. Sayyiduna Abu Ibraahiim,
110. Sayyiduna Musyaffa',

111. Sayyiduna Syafii',
112. Sayyiduna Shaalih,
113. Sayyiduna Mushlih,
114. Sayyiduna Muhaimin,
115. Sayyiduna Shaadiq,

116. Sayyiduna Mushaddiq,
117. Sayyiduna Shidqu,
118. Sayyiduna Sayyidul Mursaliin,
119. Sayyiduna Imaamul Muttaqiin,
120. Sayyiduna Qaidul Ghurril Muhajjaliin,

121. Sayyiduna Khaliilur Rahmaan,
122. Sayyiduna Baarru,
123. Sayyiduna Mubarru,
124. Sayyiduna Wajiih,
125. Sayyiduna Nashiih,

126. Sayyiduna Naashih,
127. Sayyiduna Wakiil,
128. Sayyiduna Mutawakil,
129. Sayyiduna Kafiil,
130. Sayyiduna Syafiiq,

131. Sayyiduna Muqiimus Sunnah,
132. Sayyiduna Muqaddas,
133. Sayyiduna Ruuhul Qudus,
134. Sayyiduna Ruuhul Haqqi,
135. Sayyiduna Ruuhul Qisthi,

136. Sayyiduna Kaafin,
137. Sayyiduna Muktafi,
138. Sayyiduna Baliigh,
139. Sayyiduna Muballigh,
140. Sayyiduna Syaafin,

141. Sayyiduna Waashil,
142. Sayyiduna Maushuul,
143. Sayyiduna Saabiq,
144. Sayyiduna Saa 'iq,
145. Sayyiduna Haadin,
146. Sayyiduna Muhdin,
147. Sayyiduna Muqaddam,
148. Sayyiduna 'Aziiz,
149. Sayyiduna Faadhil,
150. Sayyiduna Mufadhdhal,

151. Sayyiduna Faatih,
152. Sayyiduna Miftaah,
153. Sayyiduna Miftaahur Rahmah,
154. Sayyiduna Miftaahul Jannah,
155. Sayyiduna 'Alamul Iimaan,

156. Sayyiduna 'Alamul Yaqiin,
157. Sayyiduna Daliilul Khairaat,
158. Sayyiduna Mushahhihul Hasanaat,
159. Sayyiduna Muqiilul 'Atsaraat,
160. Sayyidina Shafuuhun 'aniz-Zallaat,

161. Sayyidina Shaahibusy Syafaa’aah,
162. Sayyiduna Shaahibul Maqaam,
163. Sayyiduna Shaahibul Qadam,
164. Sayyiduna Makhshuushun bil 'Izz,
165. Sayyiduna Makhshuushun bil Majd,

166. Sayyiduna Makhshuushun bisy Syaraf,
167. Sayyiduna Shaahibul Wasiilah,
168. Sayyiduna Shaahibus Saif,
169. Sayyiduna Shaahibul Fadhiilah
170. Sayyiduna Shaahibul Izaar,

171. Sayyiduna Shaahibul Hujjah,
172. Sayyiduna Shaahibus Sulthaan,
173. Sayyiduna Shaahibur Riddaa,
174. Sayyiduna Shaahibud Darajatir Raafi’ah
175. Sayyiduna Shaahibut Taaj

176. Sayyiduna Shaahibul Mighfaar
177. Sayyiduna Shaahibul Liwaa-i
178. Sayyiduna Shaahibul Mi'raaj
179. Sayyiduna Shaahibul Qadhiib,
180. Sayyiduna Shaahibul Buraaq,

181. Sayyiduna Shaahibul Khaatam,
182. Sayyiduna Shaahibul 'Allaamah,
183. Sayyiduna Shaahibul Burhaan,
184. Sayyiduna Shaahibul Bayaan,
185. Sayyiduna Fashiihul Lisan,

186. Sayyiduna Muthahharul Janaan,
187. Sayyiduna Ra-uuf,
188. Sayyiduna Rahiim,
189. Sayyiduna Udzunu Khairin,
190. Sayyiduna Shahiihul Islaam,

191. Sayyiduna Sayyidul Kaunain,
192. Sayyiduna ‘Ainun Na'iim,
193. Sayyiduna ‘Ainul Ghurri,
194. Sayyiduna Sa'dullah,
195. Sayyiduna Sa'dul Khalqi,

196. Sayyiduna Khaathibul Umami,
197. Sayyiduna 'Alamul Huda,
198. Sayyiduna Kasyiiful Kurab,
199. Sayyiduna Rafii'ur Rutab,
200. Sayyiduna 'Izzul 'Arab,
201. Sayyiduna Shaahibul Faraj, Shallallahu Alaihi Wa Alih

Sayyiduna Asyraful Anbiyaa wal Mursaliin.

Walhamdulillaahi Rabbil 'Aalamiin.

Allaahumma yaa Rabbi bijaahi nabiyyikal musthafa warasuulikal murthadha thahhir quluubanaa min kulli washfin yubaa'iduna 'an musyaahadatika wamahhabatika wa amitnaa 'alas sunnati wal jamaa'ati wasysyauqi ilaa liqaa-ika yaa dzal jalaali wal ikraam.

Washallallaahu 'alaa sayyidinaa wasallama tasliiman walhamdulillaahi rabbil 'aalamin.

Catatan: Setiap kali menyebut asma Rasulullah haruslah diiringi dengan “Shallallaahu ‘alaihi wassallam.”

Sya’roni as-Samfuriy, Indramayu 14 Muharram 1434 H

Sumber :
201 Asmaul Nabi Muhammad SAW, Download Video Mp3 (12,5 mb)
http://asmaul-nabi.mywapblog.com/201-asmaul-nabi-muhammad-saw-download-vi.xhtml

[h3]

[/h3]

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersholawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman ber-sholawat-lah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya (Q.33 Al-Ahzab :56)

Sebarkan Ilmu Raih Amal Sholeh

Bagi Pengunjung Yang Ingin Menyalin Artikel Disini Dipersilahkan [Mohon Cantumkan Sumbernya, Jika ada Kesalahan Bisa di Perbaiki]

[color=blue]Walhamdulillahirabbil'alamin

Friday, April 19, 2013

Sholawat Nabi : Obat Cinta dan Rindu Pada Nabi Muhammad SAW


"ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR ROSULULLOH."

"Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah."

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


''Allaahumma sholli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa shollaita 'alaa ibroohiim wa 'alaa aali ibroohiim innaka hamiidum majiid, Allaahumma baarik 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa baarokta 'alaa ibroohiim wa 'alaa aali ibroohiim innaka hamiidum majiid.''


''Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia. Ya Allah, Berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia''


Bacaan shalawat memiliki banyak kelebihan dibanding dengan bacaan dzikir lain. Orang yang membacanya akan mendapatkan syafaat dan juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. Inilah keuntungan ganda yang diperoleh bagi orang yang suka membaca shalawat pada Nabinya.

Hasan Basri meriwayatkan : "Aku pernah bermimpi melihat Abu Ishmah, lantas aku bertanya kepadanya 'Hai Abu Ishmah, apa yang telah diperbuat Allah kepadamu ?' Abu Ishmah menjawab 'Allah telah mengampuni aku'. Hasan Basri lantas bertanya 'Dengan amalan apa?' Jawabnya 'Tidak ada satu haditspun yang aku sebutkan melainkan aku ucapkan shalawat untuk Nabi SAW'.

Dengan mengucapkan shalawat sebelum mengucapkan suatu hadits menyebabkan Abu Ishmah diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT.

Abdurrahman bin Auf meriwayatkan bahwa
Rasulullah SAW telah bersabda : "Jibril telah datang kepadaku seraya berkata 'Ya Muhammad, tidak ada seorangpun yang membaca shalawat untukmu, melainkan dimohonkan ampun oleh 70.000 malaikat. Barangsiapa didoakan oleh para malaikat, maka dia tergolong penghuni surga'".

Rasulullah SAW bersabda: "Shalawat kepadaku akan menjadi nur/cahaya ketika melintasi shirath. Barang siapa membaca shalawat kepadaku pada Hari Jum'at 80 kali, maka diampuni dosa-dosanya selama 80 tahun".

Ada seorang lelaki dari penduduk Syiraz dalam tidurnya mimpi bertemu Ahmad bin Manshur yang sudah meninggal, ia mengenakan perhiasan, kepalanya bermahkota penuh dengan permata. Laki-laki itu lantas bertanya : "Apa yang dilakukan Allah untuk membalas amalmu?"
Ahmad bin Manshur menjawab: "Allah telah mengampuni dosaku, memuliakan aku, memberi mahkota padaku dan memasukan aku ke surga". Lelaki itu bertanya lagi: "Amalan apa yang bisa menyebabkan kamu memperoleh derajat yang mulia ini?'' Ahmad bin Manshur menjawab: "Lantaran aku sering membaca shalawat pada Nabi SAW".

Sabda Rasulullah SAW : "Barang siapa bershalawat untukku 3x sehari, dan 3x semalam karena cinta dan rindu kepadaku, maka pastilah Allah mengampuni dosa-dosanya pada hari itu dan dosa-dosanya pada malam itu". ( HR:Abu Kahil )

Abu Bakar Ash-Shidiq berkata: "Bershalawatlah kepada Nabi SAW itu lebih mampu menghapuskan dosa-dosa daripada air yang sejuk terhadap api. Mengucapkan salam kepadanya itu lebih utama daripada memerdekakan budak".

Rasulullah SAW bersabda : "Barang siapa membaca shalawat padaku 100x pada Hari Jum'at maka Allah mengampuni dosa-dosanya itu sebanyak buih lautan".

Dengan dihapusnya dosa-dosa bagi pembaca shalawat, maka dengan sendirinya mempermudah jalan masuk surga

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersholawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman ber-sholawat-lah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya (Q.33 Al-Ahzab :56)

Sebarkan Ilmu Raih Amal Sholeh


Bagi Pengunjung Yang Ingin Menyalin Artikel Disini Dipersilahkan [Mohon Cantumkan Sumbernya, Jika ada Kesalahan Bisa di Perbaiki]

Walhamdulillahirabbil'alamin

Cerita Dewasa Panas Seru : Gadis Jilbab Lolos Selamat dari Pemerkosaan


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


''Allaahumma sholli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa shollaita 'alaa ibroohiim wa 'alaa aali ibroohiim innaka hamiidum majiid, Allaahumma baarik 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa baarokta 'alaa ibroohiim wa 'alaa aali ibroohiim innaka hamiidum majiid.''


''Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia. Ya Allah, Berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia''
Ini kisah nyata dari Amerika (US) sekitar tahun 2006. Pengalaman nyata seorang muslimah asal Asia yang mengenakan jilbab.

Suatu hari wanita ini berjalan pulang dari bekerja dan agak kemalaman . Suasana jalan setapak sepi . Ia melewati jalan pintas.

Di ujung jalan pintas itu, dia melihat ada sosok pria Kaukasian. Ia menyangka pria itu seorang warga Amerika . Tapi perasaan wanita ini agak was-was karena sekilas raut pria itu agak mencurigakan seolah ingin mengganggunya.

Dia berusaha tetap tenang dan membaca kalimah Allah.Kemudian dia lanjutkan dengan terus membaca Ayat Kursi berulang-ulang seraya sungguh-sungguh memohon perlindungan Allah swt.


Meski tidak mempercepat langkahnya, ketika ia melintas di depan pria berkulit putih itu, ia tetap berdoa. Sekilas ia melirik ke arah pria itu. Orang itu asik dengan rokoknya, dan seolah tidak mempedulikannya.

Keesokan harinya , wanita itu melihat berita kriminal, seorang wanita melintas di jalan yang sama dengan jalan yang ia lintasi semalam. Dan wanita itu melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya di lorong gelap itu. Karena begitu ketakutan, ia tidak melihat jelas pelaku yang katanya sudah berada di lorong itu ketika perempuan korban ini melintas jalan pintas tersebut.

Hati muslimah ini pun tergerak karena wanita tadi melintas jalan pintas itu hanya beberapa menit setelah ia melintas di sana. Dalam berita itu dikabarkan wanita itu tidak bisa mengidentifikasi pelaku dari kotak kaca, dari beberapa orang yang dicurigai polisi.

Muslimah ini pun memberanikan diri datang ke kantor polisi, dan memberitahukan bahwa rasanya ia bisa mengenali sosok pelaku pelecehan kepada wanita tersebut, karena ia menggunakan jalan yang sama sesaat sebelum wanita tadi melintas.

Melalui kamera rahasia, akhirnya muslimah ini pun bisa menunjuk salah seorang yang diduga sebagai pelaku. Iia yakin bahwa pelakunya adalah pria yang ada di lorong itu dan mengacuhkannya sambil terus merokok .

Melalui interogasi polisi akhirnya orang yang diyakini oleh muslimah tadi mengakui perbuatannyaa. Tergerak oleh rasa ingin tahu, muslimah ini menemui pelaku tadi dan didampingi oleh polisi.

Muslimah : “Apa Anda melihat saya? Saya juga melewati jalan itu beberapa menit sebelum wanita yang kauperkosa itu? Mengapa Anda hanya menggangunya tapi tidak mengganggu saya? Mengapa Anda tidak berbuat apa-apa padahal waktu itu saya sendirian?”

Penjahat : “Tentu saja saya melihatmu malam tadi. Anda berada di sana malam tadi beberapa menit sebelum wanita itu. Saya tidak berani mengganggu Anda. Aku melihat ada dua orang besar di belakang Anda pada waktu itu. Satu di sisi kiri dan satu di sisi kanan Anda.”

Muslimah itu tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Hatinya penuh syukur dan terus mengucap syukur. Dengkulnya bergetar mendengar penjelasan pelaku kejahatan itu, ia langsung menyudahi interview itu dan minta diantar keluar dari ruang itu oleh polisi.Ayat Kursi dalam Tulisan Latin

ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYYUMU. LAA TA’KHUDZUHUU SINATUW WA LAA NAUUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDHI. MAN DZAL LADZII YASFA’U ’INDAHUU ILLAA BI IDZNIHI. YA’LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHALFAHUM. WA LAA YUHITHUUNA BI SYAI-IN MIN ’ILMIHII ILLAA BI MAASYAA-A. WASI’A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDHA. WA LAA YA-UDHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL ’ALIYYUL AZHIIM.


Bacaan Ayat Kursi sesuai Lafal dari Huruf Arab ke Huruf Latin

ALLOHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUM. LAA TA’KHUDZUHUU SINATUW WA LAA NAUUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDH. MAN DZAL LADZII YASFA’U ’INDAHUU ILLAA BI IDZNIH. YA’LAMU MAA BAINA AIDIIHIM WA MAA KHOLFAHUM. WA LAA YUHITHUUNA BI SYAI-IN MIN (dengung) ’ILMIHII ILLAA BI MAASYAA-A. WASI’A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDH. WA LAA YA-UDHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL’ALIYYUL AZHIIIM.


Tafsir/Terjemahan Ayat Kursi oleh Departeman Agama

''Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpaizin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.Tafsir Ayat Kursi


اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ


الْقَيُّومُ

“Allah, tidak ada sesembahan (yang berhak disembah) selain Dia Yang hidup kekal serta terus menerus mengurus (makhluk).”

Allah adalah nama yang paling agung milik Allah ta’ala. Allah mengawali ayat ini dengan menegaskan kalimat tauhid yang merupakan intisari ajaran Islam dan seluruh syariat sebelumnya. Maknanya, tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah.

Konsekuensinya tidak boleh memberikan ibadah apapun kepada selain Allah.

Al-Hayyu dan al-Qayyum adalah dua di antara al-Asma’ al-Husna yang Allah miliki. Al-Hayyu artinya Yang hidup dengan sendirinya dan selamanya. Al-Qayyum berarti bahwa semua membutuhkan-Nya dan semua tidak bisa berdiri tanpa Dia. Oleh karena itu, Syaikh Abdurrahman as-Sa’di mengatakan bahwa kedua nama ini menunjukkan seluruh al-Asma’ al-Husna yang lain.

Sebagian ulama berpendapat bahwa al-Hayyul Qayyum adalah nama yang paling agung. Pendapat ini dan yang sebelumnya adalah yang terkuat dalam masalah apakah nama Allah yang paling agung, dan semua nama ini ada di ayat kursi.

لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ

“Dia Tidak mengantuk dan tidak tidur.”

Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Dia selalu menyaksikan dan mengawasi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi darinya, dan Dia tidak lalai terhadap hamba-hamba-Nya.

Allah mendahulukan penyebutan kantuk, karena biasanya kantuk terjadi sebelum tidur.

Barangkali ada yang mengatakan, “Menafikan kantuk saja sudah cukup sehingga tidak perlu menyebut tidak tidur; karena jika mengantuk saja tidak, apalagi tidur.”
Akan tetapi, Allah menyebut keduanya, karena bisajadi (1) orang tidur tanpa mengantuk terlebih dahulu, dan (2) orang bisa menahan kantuk, tetapi tidak bisa menahan tidur. Jadi, menafikan kantuk tidak berarti otomatis menafikan tidur.

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اْلأَرْضِ

''Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.”

Semesta alam ini adalah hamba dan kepunyaan Allah, serta di bawah kekuasaan-Nya. Tidak ada yang bisa menjalankan suatu kehendak kecuali dengan kehendak Allah.

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

“Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.”

Memberi syafaat maksudnya menjadi perantara bagi orang lain dalam mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya.


Inti syafaat di sisi Allah adalah doa.


Orang yang mengharapkan syafaat Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam berarti mengharapkan agar Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam mendoakannya di sisi Allah. Ada syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad, seperti syafaat untuk dimulainya hisab di akhirat, dan syafaat bagi penghuni surga agar pintu surga dibukakan untuk mereka. Ada yang tidak khusus untuk Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam, seperti syafaat bagi orang yang berhak masuk neraka agar tidak dimasukkan ke dalamnya, dan syafaat agar terangkat ke derajat yang lebih tinggi di surga.

Jadi, seorang muslim bisa memberikan syafaat untuk orang tua, anak, saudara atau sahabatnya diakhirat. Akan tetapi, syafaat hanya diberikan kepada orang yang beriman dan meninggal dalam keadaan iman.


Disyaratkan dua hal untuk mendapatkannya, yaitu:
Izin Allah untuk orang yang memberi syafaat.

Ridha Allah untuk orang yang diberi syafaat.


Oleh karena itu, seseorang tidak boleh meminta syafaat kecuali kepada Allah. Selain berdoa, hendaknya kita mewujudkan syarat mendapat syafaat; dengan meraih ridha Allah. Tentunya dengan menaatiNya menjalankan perintahNya semampu kita, dan meninggalkan semua laranganNya.

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

''Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka.''

Ini adalah dalil bahwa ilmu Allah meliputi seluruh makhluk, baik yang ada pada masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Allah mengetahui apa yang telah, sedang, dan yang akan terjadi, bahkan hal yang ditakdirkan tidak ada, bagaimana wujudnya seandainya ada.


Ilmu Allah sangat sempurna.

وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ

“Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmuAllah kecuali dengan apa yang dikehendaki-Nya.”

Tidak ada yang mengetahui ilmu Allah, kecuali yang Allah ajarkan. Demikian pula ilmu tentang dzat dan sifat-sifat Allah. Kita tidak punya jalan untuk menetapkan suatu nama atau sifat, kecuali yang Dia kehendaki untuk ditetapkan dalam al-Quran dan al-Hadits.

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضَ

“Kursi Allah meliputi langit dan bumi.”

Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu menafsirkan kursi dengan berkata:

الكُرْسيُّ مَوْضِعُ قَدَمَيْهِ

“Kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah.” (HR. al-Hakim no. 3116, di hukumi shahih oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi)

Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat seperti ini sebagaimana ditetapkan Allah dan Nabi shallallahu‘alahi wa sallam, sesuai dengan kegungan dan kemuliaan Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk.

Ayat ini menunjukkan besarnya kursi Allah dan besarnya Allah. Dalam sebuah hadits, Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam bersabda:

مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْع مَعَ الكُرْسِيِّ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْض فَلاَةٍ

“Tidaklah langit yang tujuh dibanding kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang.” (HR. Ibnu Hibban no.361, dihukumishahih oleh Ibnu Hajar dan al-Albani)

وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

“Dan Allah tidak terberati pemeliharaan keduanya.”

Seorang ibu, tentu merasakan betapa lelahnya mengurus rumah sendirian. Demikian juga seorang kepala desa, camat, bupati, gubernur atau presiden dalam mengurus wilayah yang mereka pimpin. Namun, tidak demikian dengan Allah yang Maha Kuat.

Pemeliharaan langit dan bumi beserta isinya sangat ringan bagi-Nya. Segala sesuatu menjadi kerdil dan sederhana di depan Allah.

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

“Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Allah memiliki kedudukan yang tinggi, dan dzat-Nyaberada di ketinggian, yaitu di atas langit (di atas singgasana).


Dalam sebuah hadits, Nabi shallallahu‘alahi wa sallam bertanya kepada seorang budak perempuan: “Di mana Allah?”

Ia menjawab, “Di langit.”

Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam bertanya, “Siapa saya?”

Ia menjawab, “Engkau adalah Rasulullah.”

Maka, Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam berkata kepada majikannya (majikan budak perempuan tersebut -ed), “Bebaskanlah ia, karena sungguh dia beriman!” (HR. Muslim no. 537)

Jelaslah bahwa keyakinan sebagian orang bahwa Allah ada dimana-mana bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadits.

Demikian pula Allah memiliki kedudukan yang agung dan dzatnya juga agung sebagaimana ditunjukkan oleh
keagungan kursiNya dalam ayat ini.Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersholawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman ber-sholawat-lah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya (Q.33 Al-Ahzab :56)


Walhamdulillahirabbil'alamin


Download Gadis Jilbab 3GP : Ular dan Kalajengking Neraka Jahanam"ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAH, WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR ROSULULLOH."

"Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah."

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


''Allaahumma sholli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa shollaita 'alaa ibroohiim wa 'alaa aali ibroohiim innaka hamiidum majiid, Allaahumma baarik 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa baarokta 'alaa ibroohiim wa 'alaa aali ibroohiim innaka hamiidum majiid.''


''Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia. Ya Allah, Berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia''


Imam Ahmad telah meriwayatkan dari hadis Ibnu Luhai'ah dari Darraj bahwa ia telah mendengar Abdullah bin Haritsah ibnu Jazauz Zubaidi berkata, ''Rasulullah SAW, bersabda, ''Sesungguhnya di dalam neraka terdapat ular-ular seperti leher-leher unta, yang sekali patuk, sakitnya akan terasa selama 40 tahun. Di dalam neraka terdapat kalajengking-kalajengking seperti keledai yang diberi pelana. Sengatannya akan terasa selama 40 tahun.'' ( dikeluarkan oleh Hakim dari jalur sanad Ibnu Wahab dari Amr bin Harits dari Darraj)

Al-A'masy meriwayatkan dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Ibnu Mas,ud tentang firman Allah SWT:

''...Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan...'' (Q.S. An-Nahl 16:88)

Ia berkata, ''Siksaan yang dimaksud adalah kalajengking yang mempunyai taring seperti pohon kurma yang tinggi.'' (dikeluarkan oleh Hakim, ia berkata hadis ini sahih menurut syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam sebuah riwayat yang juga diriwayatkan darinya terdapat redaksi: ''Mereka diberi tambahan siksa berupa kalajengking dari api sebesar keledai yang memiliki taring sebesar pohon kurma.'' (Dikeluarkan oleh Adam bin Abi Iyas dalam kitab tafsirnya, dari Ibnu Mas'ud, dari Al-A'masy, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud. Riwayat dari Abdullah bin Murrah dari Abdullah kualitasnya lebih sahih)

Ibnu Hatim mengeluarkan sebuah riwayat dari Sufyan, dari seseorang dari Murrah, dari Abdullah tentang firman Allah SWT:

''Siksa yang berlipat ganda di dalam neraka.''
(Q.S. Shad 38:61)

Ia menjelaskan bahwa yang di maksud adalah ular-ular berbisa.

As-Sadi meriwayatkan dari Murrah, dari Abdullah tentang ayat ini. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ular-ular dalam neraka.

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Yahya bin Abdullah, dari Abu Abdurrahman Al-Halaby, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, ''Sesungguhnya Jahannam memiliki pantai yang di dalamnya terdapat ular-ular yang berbisa dan kalajengking yang lehernya seperti leher unta.''

Ibnu Abi Ad-Dunya dan lainnya, ia berkata, ''Sesungguhnya Jahanam memiliki sumur yang dalam di pantao Jahanam, seperti pantai-pantai laut yang di dalamnya terdapat banyak serangga yang mematikan dan ular berbisa sebesar unta dan kalajengking sebesar himar. Ketika penghuni neraka memohon keringanan siksa, dikatakan kepada mereka, ''Keluarlah kalian menuju pantai-pantai'' maka serangga-serangga itu menyengat mereka dengan mulut dan ekornya, serta dengan apa saja yang dikehendaki Allah. Merekapun kembali ke tengah neraka dengan tubuh di penuhi kudis sehingga kulit salah seorang di antara mereka terkelupas sampai tampak tulangnya. Dikatakan kepadanya, ''Wahai fulan, apakah ini yang membuatmu sakit? Ia menjawab, ''Ya'' dikatakan lagi padanya, ''Itulah balasan dari penyakit yang telah kauberikan pada orang-orang mukmin''

Ubaidillah bin Musa meriwayatkan dari Utsman bin Aswad, dari Mujahid ia berkata, ''Didalam Jahanam terdapat kalajengking sebesar gajah yang memiliki taring seperti ujung tombak. Apabila salah satu taringnya dipukulkan ke kepala orang kafir, daging-dagingnya akan berjatuhan pada kakinya.''

Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Al-Jariri, dari Abu Utsman, ua berkata, ''Diatas jembatan terdapat ular berbisa yang akan mematuk penghuni neraka. Mereka mengeluarkan suara ''his...his...his...'' ini terdapat dalam firman Allah SWT:

''Mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka...'' (Q.S. Al-Anbiya 21:102)

Ibrahim Al-Ijli, semoga Allah merahmatinya, terserang gigitan nyamuk di pundaj dan punggungnya sehingga merasa kesakitan. Ia berkata kepada dirinya sendiri, ''Kamu telah merasa kesakitan karena sengatan nyamuk. Dineraka pasti lebih menyakitkan.''Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersholawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman ber-sholawat-lah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya (Q.33 Al-Ahzab :56)

Sebarkan Ilmu Raih Amal Sholeh


Bagi Pengunjung Yang Ingin Menyalin Artikel Disini Dipersilahkan [Mohon Cantumkan Sumbernya, Jika ada Kesalahan Bisa di Perbaiki]

Walhamdulillahirabbil'alamin

Cerita Dewasa Jilbab Kuning : Pohon Zaqqum, Makanan orang yang banyak berdosa
Cerita Dewasa Jilbab Kuning : Pohon Zaqqum, Makanan orang yang banyak berdosaAssalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


''Allaahumma sholli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa shollaita 'alaa ibroohiim wa 'alaa aali ibroohiim innaka hamiidum majiid, Allaahumma baarik 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad kamaa baarokta 'alaa ibroohiim wa 'alaa aali ibroohiim innaka hamiidum majiid.''


''Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah bershalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia. Ya Allah, Berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji (lagi) Maha Mulia''inna syajarata al zzaqquum i

[44:43] Sesungguhnya pohon zaqqum itu []th a' aa mu a l-atsiim i

[44:44] makanan orang yang banyak berdosa.ka a lmuhli yaghlii fii a lbu th uun i

[44:45] (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut,kaghalyi a l h amiim i

[44:46] seperti mendidihnya air yang amat panasa dzaa lika khayrun nuzulan am syajaratu al zzaqquum i

[37:62] (Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqquminn aa ja'aln aa h aa fitnatan li l zhzhaa limiin a

[37:63] Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim.innah aa syajaratun takhruju fii a sh li a lja h iim i

[37:64] Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang ke luar dan dasar neraka yang menyala.th al'uh aa ka-annahu ruuusu al sysyay aath iin i

[37:65] mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan.fa-innahum la aa kiluuna minh aa fam aa li-uuna minh aa a lbu th uun a

[37:66] Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu.tsumma inna lahum 'alayh aa lasyawban min h amiim in

[37:67] Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas.tsumma inna marji'ahum la-il aa a lja h iim i

[37:68] Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim.tsumma innakum ayyuh aa al dhdhaa lluuna a lmuka dzdz ibuun a

[56:51] Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan,la aa kiluuna min syajarin min zaqquum in

[56:52] benar-benar akan memakan pohon zaqqum,fam aa li-uuna minh aa a lbu th uun a

[56:53] dan akan memenuhi perutmu dengannya.fasy aa ribuuna 'alayhi mina a l h amiim i

[56:54] Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.fasy aa ribuuna syurba a lhiim i

[56:55] Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.h aadzaa nuzuluhum yawma al ddiin i

[56:56] Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan".na h nu khalaqn aa kum falawl aa tu sh addiquun a

[56:57] Kami telah menciptakan kamu, maka mengapakamu tidak membenarkan?

At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya meriwayatkan hadis Ibnu Abbas. Nabi SAW, membaca ayat ini:y aa ayyuh aa al la dz iina aa manuu ittaquu al l aa ha h aqqa tuq aa tihi wal aa tamuutunna ill aa wa-antum muslimuun a

[3:102] Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.

Beliau lalu bersabda, ''Sesungguhnya kalau setetes dari pohon zaqqum menetes ke dunia, tetesan itu akan membinasakan penguni dunia yang hidup di dalamnya. Lalu, bagaimana orang yang akan memakannya?'' At-Tirmidzi menjelaskan bahwa hadis ini sahih. Hadis ini diriwayatkan pula secara mauquf kepada Ibnu Abbas.

Langsung Kolom KomentarSesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersholawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman ber-sholawat-lah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya (Q.33 Al-Ahzab :56)


Walhamdulillahirabbil'alamin