Saturday, March 16, 2013

Kegelisahan Orang-orang Beriman yang Takut Siksa dan Azab NerakaDownload mp3

inna fii khalqi al ssam aa w aa ti wa a l-ar dh i wa i khtil aa fi al layli wa al nnah aa ri la aa y aa tin li-ulii a l-alb aa b i

190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,surah / surat : Ali Imran Ayat : 190Download mp3

al la dz iina ya dz kuruuna al l aa ha qiy aa man waqu'uudan wa'al aa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi al ssam aa w aa ti wa a l-ar dh i rabban aa m aa khalaqta h aadzaa b aath ilan sub haa naka faqin aa 'a dzaa ba al nn aa r i

191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi(seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.surah / surat : Ali Imran Ayat : 191Download mp3

rabban aa innaka man tudkhili al nn aa ra faqad akhzaytahu wam aa li l zhzhaa limiina min an shaa r in

192. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orangyang zalim seorang penolongpun.surah / surat : Ali Imran Ayat : 192Download mp3

qul a-unabbi-ukum bikhayrin min dzaa likum lilla dz iina ittaqaw 'inda rabbihim jann aa tun tajrii min ta h tih aa a l-anh aa ru kh aa lidiina fiih aa wa-azw aa jun mu th ahharatun wari dh w aa nun mina al l aa hi wa al l aa hu ba sh iirun bi a l'ib aa d i

15. Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?". Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.surah / surat : Ali Imran Ayat : 15Download mp3

al la dz iina yaquuluuna rabban aa innan aa aa mann aa fa i ghfir lan aa dz unuuban aa waqin aa 'a dzaa ba al nn aa r i

16. (Yaitu) orang-orang yang berdo'a: Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka," surah / surat : Ali Imran Ayat : 16Download mp3

wa'ib aa du al rra h m aa ni al la dz iina yamsyuuna 'al aa a l-ar dh i hawnan wa-i dzaa kh aath abahumu a lj aa hiluuna q aa luu sal aa m aa n

63. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. surah / surat : Al-Furqaan Ayat : 63Download mp3

innah aa s aa -at mustaqarran wamuq aa m aa n

66. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. surah / surat : Al-Furqaan Ayat : 66Download mp3

ul aa -ika al la dz iina yad'uuna yabtaghuuna il aa rabbihimu a lwasiilata ayyuhum aqrabu wayarjuuna ra h matahu wayakh aa fuuna 'a dzaa bahu inna 'a dzaa ba rabbika k aa na ma hts uur aa n

57. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka [857] siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya; sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti. surah / surat : Al-Israa' Ayat : 57Download mp3

wa a lla dz iina hum min 'a dzaa bi rabbihim musyfiquun a

27. dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. surah / surat : Al-Ma'aarij Ayat : 27Download mp3

walanuskinannakumu a l-ar dh a min ba'dihim dzaa lika liman kh aa fa maq aa mii wakh aa fa wa'iid i

14. dan Kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. Yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan menghadap) kehadirat-Ku dan yang takut kepada ancaman-Ku [783]".
[783] "menghadap ke hadirat Allah" ialah pertemuan dengan Allah SWT pada hari kiamat untuk dihisab.
surah / surat : Ibrahim Ayat : 14Download mp3

wa-aqbala ba' dh uhum 'al aa ba' dh in yatas aa -aluun a

25. Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. surah / surat : Ath-Thuur Ayat : 25Download mp3

q aa luu inn aa kunn aa qablu fii ahlin aa musyfiqiin a

26. Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab)". surah / surat : Ath-Thuur Ayat : 26Download mp3

famanna al l aa hu 'alayn aa wawaq aa n aa 'a dzaa ba al ssamuum i

27. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka surah / surat : Ath-Thuur Ayat : 27Download mp3

waq aa luu a l h amdu lill aa hi al la dz ii a dz haba 'ann aa a l h azana inna rabban aa laghafuurun syakuur un

34. Dan mereka berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampum lagi Maha Mensyukuri. surah / surat : Faathir Ayat : 34

Bagi yang merasa takut diazab semestinya takut tidak menjadi alhi surga, sebab ahli surga akan berkata, ''SESUNGGUHNYA KAMI DAHULU, SEWAKTU BERADA DI TENGAH-TENGAH KELUARGA KAMI MERASA TAKUT (AKAN DIAZAB)''


Maha Benar ALLAH dengan segala Firmannya, Ampunilah kami Ya ALLAH, Hindarkanlah azab Neraka dai kami Ya Allah


Artikel Terkait :

Peringatan Tentang Neraka dari Al Qur'an Untuk Semua Manusia.

Takutlah akan Neraka...! Selamatkanlah Diri Kalian Dari Neraka...! Larilah dari Neraka..!

Walhamdulillahi Rabbil'alamin

Reaksi:

0 komentar:

Post a Comment

Berkomentarlah dengan santun